DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Deklaracja dostępności serwisu Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zapewnia dostępność strony internetowej www.dps-gizycko.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Giżycku www: dps-gizycko.pl

Data publikacji strony internetowej :2011-03-01

Data ostatniej aktualizacji :2023-04-24

W związku z brakiem możliwości technicznych strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego;
  • Linki w treści mogą zawierać fragment adresu URL;
  • Posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji- np. pliki nieedytowalne;
  • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administracją Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, e-mail: gizycko@dps.pl, tel. +48 (87) 428 25 73

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej w Giżycku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Giżycku jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku nie ma przeszkód architektonicznych, osoby niepełnosprawne mogą wejść do budynku poprzez pochylnie dla osób niepełnosprawnych zlokalizowaną od strony wejścia głównego budynku DPS.

W budynku głównym na parterze  znajdują się dwie windy osobowe z poręczami, umożliwiającymi zatrzymanie się na każdej kondygnacji. Windy posiadają systemem przywoławczy serwisu w przypadku awarii. Budynek dostosowany jest do obsługi osób poruszających się na wózkach. Na parterze budynku jest zlokalizowana toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Dostępne są również: balkonik, wózek inwalidzki, kule. Pomieszczenia budynku połączone są holami wewnętrznymi z możliwością przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skip to content