RODO


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ EWIDENCJĄ WEJŚĆ I WYJŚĆ DLA GOŚCI WCHODZĄCYCH NA TEREN BUDYNKÓW DPS

Na podstawie art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”,  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
  w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 25 73,
  e-mail: gizycko@dps.pl
 1. Z Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
  e-mail: kontakt@anrodo.pl  tel.502 835 539.
 2. Administrator pozyskał Państwa dane osobowe na potrzeby prowadzenia rejestru wejść i wyjść w DPS w Giżycku.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom.
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko lub pokrewieństwo, data, godzina wejścia i wyjścia.
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizowanie zadania wykonywanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie DPS (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dlatego podanie danych jest obowiązkowe.
 4. Państwa dane mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy chyba że wystąpi konieczność dłuższego przetwarzania danych. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną zniszczone w niszczarce.
 6. Mają Państwo prawo do dostępu do treści Państwa danych osobowych, sprostowania, aktualizacji, poprawiania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych.
 7. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania

Państwa danych osobowych, to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio    

do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi wejście na teren budynków DPS w Giżycku.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób występujących z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula dla wykonawcy zamówienia publicznego

Klauzula dla uczestników zamówienia publicznego

Klauzula dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla mieszkańca

Klauzula zgody dla pracownika

Klauzula informacyjna dla pracownika

Klauzula informacyjna dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych

Skip to content